Głównej zawartości

Zmianą w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przedziwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) wprowadzono  zapis umożliwiający złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany najemcom albo  podnajemcom zamieszkującym w lokalach mieszkalnych

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z  ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w decyzji, przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

4. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

 złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

5. Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu należy spełniać łącznie poniższe warunki:

- najemca lub podnajemca spełnia warunki  przyznania dodatku mieszaniowego,

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.

- ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.

- ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek z adnotacją „ wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, poza obowiązującymi dokumentami, wynikającymi z ustawy z dnia 21czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

- oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

- oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu następujących warunków tj. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r., ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

- dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Przykład wyliczenia dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu dla gospodarstwa wieloosobowego

Gospodarstwo 4 osobowe                                             

Czynsz najmu 1100,00 zł                              

75% czynszu najmu 825,00 zł                                      

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku 304,00 zł

 

Średni miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa domowego w 2019 r. 900,00 zł                         

Przyznany dodatek mieszkaniowy  440,23 zł            

Dopłata do czynszu 384,77 zł                                      

(825,00 zł – 440,23 zł)                                                  

Przykład wyliczenia dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu dla gospodarstwa jednoosobowego

Gospodarstwo jednoosobowe

Czynsz najmu 600,00 zł

75% czynszu najmu 450,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku 467,16 zł            

                                                                        

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019 r. 2100,00 zł

Przyznany dodatek mieszkaniowy 274,54 zł

Dopłata do czynszu 175,46 zł

(450,00 zł – 274,54 zł)

 

Pierwsza wypłata przyznanego dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu nastąpi od dnia 06 marca 2021 r. nie później niż dnia 21 marca 2021 r.

Pierwsza wypłata obejmie również wyrównanie za miesiąc luty 2021 r. przyznanego dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu na wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu złożone w miesiącu styczniu2021 r.