Głównej zawartości

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

zatrudni PSYCHOLOGA na stanowisko TERAPUETY

 

 

Forma zatrudnienia: umowa pełen etat na czas określony od 1 marca 2020r.

 

Wymagane kwalifikacje

1.      Wykształcenie wyższe  magisterskie na kierunku psychologia.

2.      Mile widziane  minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa/terapeuty i posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnego i zespołowego poradnictwa psychologicznego. 

3.      Posiadanie uprawnień do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

4.      Umiejętność dobrej organizacji  pracy własnej.

5.      Sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi,

6.      Niekaralność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie porad, konsultacji, terapii indywidualnej, interwencji kryzysowej, diagnozowanie przypadków.

2.      Prowadzenie konsultacji umiejętności wychowawczych i terapeutycznych dla rodziców i dzieci.

3.      Prowadzenie mediacji, psychoedukacji i motywacji osób, rodzin (np. do podjęcia terapii odwykowej, uczestnictwa w zajęciach szkoły dla rodziców , itd.).

4.      Udzielanie poradnictwa osobom i rodzinom przejawiających trudności wychowawcze oraz dysfunkcyjne.

5.      Informowanie o prawach i uprawnieniach osoby i rodziny doznającej przemocy

6.      Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów funkcjonowania rodziny / osoby.

7.      Realizacja grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym .

8.      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej załatwianych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie zleceniami zwierzchnika służbowego.

9.      Konsultowanie własnych diagnoz i spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, rehabilitacji, pedagogiki i innych dziedzin w zależności od potrzeb osób, rodzin.

10.   Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych osób, rodzin.

11.   Stosowanie różnych form postępowania terapeutycznego w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości osób / rodzin.

12.   Wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych osób, rodzin wskazanych przez pedagoga szkolnego.

13.    Sporządzanie sprawozdań z działalności swojej pracy po zakończeniu każdego półrocza lub w razie potrzeb.

14.   Ustalanie z koordynatorem , pracownikiem socjalnym lub innym specjalistą działań podejmowanych przez osoby i rodziny mających na celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

15.   Inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup.

 

Pracownik powyższe zadania wykonuje przeważnie w szkołach na terenie miasta Stargard.

Wymagane dokumenty:

1.      CV

2.      List motywacyjny

3.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty opatrzone hasłem/tematem Oferta pracy -   TERAPEUTA należy składać osobiście lub listownie na adres  MOPS w Stargardzie ul. Warszawska 9a lub elektronicznie na adres e-mail: machocka(at)mops.stargard.pl w terminie do 28.02.2020r. do godz. 15:30