Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje od marca do grudnia 2019 roku Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

Program ma na celu rozwój i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych spełniających kryteria wskazane w Programie. Adresowany jest do osób:

• w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• u których dochód nie przekracza 350 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Program nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Program wspófinansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w wysokości 96.918,00 zł.