Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit.j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Od dziś (20.08.2020) można pobierać i składać wnioski na stypendia szkolne. Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r.  w pok. nr 68 (wejście C) w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

zatrudni PSYCHOLOGA

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie) na adres:

Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie”

OD 1 LIPCA 2020 MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A OD 1 SIERPNIA 2020 WNIOSKI PAPIEROWE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY/ZASIŁKOWY 2020/2021 O NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA/ZASIŁKI: 

1.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO,

2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,

3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+),

4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (SZOP).

 

UWAGA 

W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OBECNY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021 TRWA DO DNIA 31.05.2021.

WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)NA KOLEJNY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 BĘDĄ PRZYJMOWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ OD DNIA 1 LUTEGO 2021 ROKU, A W PRZYPADKU WNIOSKÓW PAPIEROWYCH OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 ROKU.